Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-4-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023, ώρα 12:00' μεσημβίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διαπίστωση επάρκειας επανορθωτικών μέτρων του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε.» στα πλαίσια του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (κατόπιν της υπ΄αριθ.14Δ/2023 γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής περί Επάρκειας Επανορθωτικών Μέτρων)»
2. Συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στην υπ΄αριθ.482/2023 απόφαση του 3ου Κλιμακίου Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ανοιχτό κέντρο εμπορίου στα Γιαννιτσά»
3. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 4.065,11€
4. Εξειδίκευση πίστωσης για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στον Δήμο Πέλλας
5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στην Κοινότητα Λάκκας του Δήμου Πέλλας
6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Πέλλας» (Πρ/μού:74.400,00€ με ΦΠΑ 24%)
7. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία δικτύου μονοπατιών στην ευρύτερη περιοχή του όρους Πάικου, Δήμου Πέλλας» στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για υπαγωγή στο έργο "SUB1a.Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5190260") του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
8. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της 13ης Ανθοέκθεσης στα Γιαννιτσά
9. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
10. Έγκριση μετάβασης δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών μετακίνησης
11. Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας του Δήμου για το σύστημα ανακύκλωσης ρούχων και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 780 φορές