Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16-5-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Τρίτη 16 Μαΐου 2023, ώρα 12:30' μεσημβίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή της υπ΄αριθ.πρωτ.:1144/7-4-2023 απόφασης του Γ.Γ. ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ με θέμα «Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία τoυ Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»., Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
2. Κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2023 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Πέλλας (για το χρονικό διάστημα 01/09/2023-31/08/2025», Α.Μ.10/2023, Πρ/σμός:303.552,68€
4. Έγκριση ή μη του αριθ.πρωτ.:9584/25-04-2023 πρακτικού-εισήγησης για τον διαγωνισμό του έργου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πέλλας» (Α.Μ.9/2022, Πρ/μού:1.688.000,00€ με το ΦΠΑ)
5. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2023», Α.Μ.5/2023. Πρ/μού:111.368,05€
6. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες για κτηνιατρικές εφαρμογές για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων Δ.Πέλλας για το έτος 2023», Α.Μ.4/2023, Πρ/μός:82.387,60€ με ΦΠΑ
7. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 5.225,85€
8. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αγροτεμαχίων Κοινότητας Αχλαδοχωρίου
9. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αγροτεμαχίων Κοινότητας Γιαννιτσών
10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Κοινότητας Καρυώτισσας
11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Κοινότητας Αξού
12. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Κοινότητας Δυτικού
13. Αποδοχή δωρεάς 1.199 εξωτερικών κάδων συλλογής βιοαποβλήτων  από τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας στο Δ.Πέλλας
14. Εξειδίκευση πίστωσης για διενέργεια διαφόρων αθλητικών εκδηλώσεων στο Δ.Πέλλας
15. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής δράσης «Παιχνιδίζω»
16. Εξώδικος συμβιβασμός για αποκατάσταση φθοράς οχήματος
17. Έγκριση μετάβασης δημάρχου του Δ.Πέλλας στην Αθήνα και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών μετακίνησης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 179 φορές