Διακήρυξη διαγωνισμού "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΠΗ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ       
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Aριθ. Πρωτ. : 72044/2013

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Πέλλας,

προκηρύσσει ανοικτό   διαγωνισμό  με  επιμέρους ποσοστό έκπτωσης και έλεγχο  ομαλότητας για την ανάδειξη αναδόχου του  έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ  ΧΩΡΟΥ  ΚΑΠΗ  ΚΡΥΑΣ  ΒΡΥΣΗΣ» Πρ/σμού:  82.000,00  Ε (με Φ.Π.Α. 23%)  ΑΜ. 18 /2013

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας (στο ισόγειο, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), οδός  Εθν. Αντίστασης και Χατζηδημητρίου γωνία  Γιαννιτσά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών στις  17-12-2013, ημέρα Tρίτη Ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10.00π.μ.

Η εξειδικευμένη πίστωση  είναι 82.000,00  Ε για το έτος  2013 . H  χρηματοδότηση είναι από ΙΔ.ΠΟΡΟΥΣ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ αναλόγου τάξεως εφόσον ανήκουν στην A1, Α2, 1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Οικοδομικά , Α1  και άνω  τάξης για  έργα  κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, Α1 και άνω τάξης για έργα Πρασίνου.  (Ν.3669/08Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2 % της  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης δηλαδή 1.295,00  Ε. Τα Γ.Ε. και Ο.Ε. είναι 18 %.

Λεπτομερής διακήρυξη, τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός μελέτης, έντυπο οικονομικής προσφοράς και λοιπά σχετικά στοιχεία βρίσκονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας και χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους  μέχρι και την 12-12-2013. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Τηλ.23823 50854 (αρμόδιος υπάλληλος  Παπαστεργίου  Κων/νος).

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 3172 φορές