Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 23271/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Πέλλας, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» με προϋπολογισμό 89.295,72€ μετά Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 56.488,99 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
β) κατηγορία Έργα ΗΜ με προϋπολογισμό 15.523,69 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δημοτικό κατάστημα Πέλλας, Γιαννιτσά), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00, μέχρι και την Πέμπτη 20/07/2017.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382350812, FAX επικοινωνίας 2382029033, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αννέτα Στάχταρη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/07/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, 2ος όροφος, Γιαννιτσά.
Αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.)
Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και έλεγχο ομαλότητας. Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ (2) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
I. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες Οικοδομικών Α1 και άνω και ΗΜ Α1 και άνω, και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
II. Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
III. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρ. 21.3 της αναλυτικής διακήρυξης.
IV. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.440,25   ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών + 30 ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 30.7326.071, με πίστωση έτους 2017: 89.295,73€. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 1421 φορές