Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Επισκευή της επιφανειακής στιβάδας (retopping) του υφισταμένου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Γιαννιτσών"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: "Επισκευή της επιφανειακής στιβάδας (retopping) του υφισταμένου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Γιαννιτσών Ν. Πέλλας Π.Ε. Πέλλας", προϋπολογισμού :104.915,10€ (με ΦΠΑ) και Α.Μ. 43/2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας www.giannitsa.gr.
Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 17η Mαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι 24η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην τάξη Α1 και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των (1.692,18€) χρόνου ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 579 φορές